L’udienze

278

ER QUARTINO DE GARBARINO

’Gni vorta ch’er Berlusca cià un’udienza

se fà ricoverà p’accertamenti.

Mo che l’udienze so’ tante e frequenti

se deve dà malato a intermittenza.