Er blocco inglese

258

ER QUARTINO DE GARBARINO

Pe chi sta in Inghirtera e vò tornà

la cosa nun se pò risorve in fretta.

Se facesse ospità da Elisabetta;

nun lassatela sola: cià un’età.