Er gasse

111

ER QUARTINO DE GARBARINO

Der sor Putìn c’è poco da fidasse.

Prima ce dice che nun vò la guera,

ma schiera tante truppe a la frontiera.

Però che vorà dì «ve darò er gasse»?